Hannah Sophie Dunkelberg
Paris+ par Art Basel
20–23 October, 2022
Hannah Sophie Dunkelberg
Lierre, en rêve, 2022
polystyrene, aluminium frame
101 x 151 cm
Hannah Sophie Dunkelberg
Ava, en rêve, 2022
polystyrene, aluminium frame
101 x 51 cm
Hannah Sophie Dunkelberg
Beletage/f, 2022
metal, glass
dimensions variable
Hannah Sophie Dunkelberg
Beletage/g, 2022
metal, glass
dimensions variable
Hannah Sophie Dunkelberg
Beletage/e, 2022
metal, glass
dimensions variable